Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 29 lutego 2024 r.

  Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski był w Muzeum Regionalnym w Pleszewie na promocji publikacji „ROCZNIK PLESZEWSKIEGO 2023” i wykładzie prof. UAM...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Dotacje z PROW zmieniają obraz pleszewskiej wsi

wicemkgPrzez ostatnie pięć lat beneficjenci z Powiatu Pleszewskiego - samorządy, lokalna grupa działania, zakłady komunalne, KGW, OSP, kluby sportowe i parafie - otrzymały w sumie aż 32,4 mln zł wsparcia z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na realizację 40 inwestycji i projektów. Goszczący w Pleszewie Wicemarszałek Województwa Krzysztof Grabowski podsumował efekty PROW 2014-2020 w Wielkopolsce i na Ziemi Pleszewskiej.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 -2020 został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Jego celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje zadania delegowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podmiot wdrażający. Realizacja PROW wybiegła ponad siedmioletnią perspektywę finansową UE z powodu wprowadzenia w roku 2020 na obszarze RP stanu epidemii. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. okres trwania Programu PROW 2014-2020 został przedłużony o 2 lata. Miało to umożliwić wszystkim beneficjentom pomocy zrealizowanie zaplanowanych zadań, co z przyczyn od nich niezależnych było od 2020 r. utrudnione lub uniemożliwione. Dokonano również znacznej realokacji środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie nowej perspektywy.

Wielkopolska dysponuje w ramach PROW 2014-2020 budżetem w wysokości ponad 248 mln euro, z czego ponad 97 mln dystrybuowanych jest za pośrednictwem lokalnych grup działania, których na obszarze naszego województwa funkcjonuje aż 28. Co ważne, PROW to jedyny instrument skutecznie wspierający rozwój wielkopolskiej wsi. Dofinansowywane przedsięwzięcia zlokalizowane są w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, a w przypadku inicjatywy LEADER - do 20 tysięcy mieszkańców.

Realizacja PROW 2014-2020 jeszcze się nie zakończyła - ostatecznym terminem na rozliczenie, jaki wyznaczono beneficjentom pomocy, jest 30 czerwca 2025 r. Jednak już dziś obserwować możemy zauważalną poprawę stanu infrastruktury na obszarach wiejskich. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym regionie:

 • wybudowano lub przebudowano 390 km dróg,
 • wybudowano lub przebudowano 180 km sieci wodociągowych i 340 km sieci kanalizacyjnych
 • wybudowano 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wybudowano lub przebudowano 14 targowisk,
 • wybudowano, przebudowano lub wyposażono 69 obiektów pełniących funkcje kulturalne,
 • odnowiono lub poprawiono stan 16 zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • odnowiono centrum 15 miejscowości,
 • utworzono 2 tysiące nowych miejsc pracy.

Od lewej: dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu Szymon Wdowczyk, Wicemarszałek Województwa Wlkp. Krzysztof Grabowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW Izabela Mroczek, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski /Starostwo Powiatowe w Pleszewie, dn. 6.02.2024 r.


***

W tej kadencji Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na inwestycje realizowane na obszarze Powiatu Pleszewskiego dofinansowanie w łącznej wysokości 32 427 161 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

 1. 2 636 995 zł na operację typu „Scalanie gruntów”. Powiat pleszewski jest jednym z dwóch wielkopolskich powiatów, na terenie którego realizowane są tego rodzaju inwestycje. Operacja Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski przyczyni się do poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, stworzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz regulacji stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Obszar scalonych gruntów to 378 ha.
 1. 10 848 766 zł na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wsparcie przyznawane było na budowę lub przebudowę dróg gminnych i powiatowych. W powiecie pleszewskim dofinansowano aż 14 inwestycji w tym zakresie, dzięki czemu wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 19 km dróg:
BeneficjentNazwa operacjiPrzyznana pomoc (zł)

Gmina
Chocz

Przebudowa dróg gminnych nr 621534P i 622023P w miejscowościach Stara Kaźmierka i Nowa Kaźmierka743 202

Gmina
Czermin

Przebudowa drogi gminnej nr 625042P w miejscowości Żbiki

438 495

Przebudowa drogi gminnej nr 625059P relacji Skrzypnia-Mamoty442 922
Przebudowa drogi gminnej nr 625026P relacji Czermin-Mamoty278 052
Przebudowa drogi gminnej nr 625060P relacji Mamoty-Strzydzew187 247
Przebudowa drogi gminnej nr 625022P relacji Czermin-Pieruchy285 737
Przebudowa drogi w miejscowości Broniszewice199 504
Budowa oraz przebudowa drogi w miejscowości Czermin2 295 710

Gmina
Gizałki

Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty-Krzyżówka849 072
Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej902 362

Gmina Gołuchów

Przebudowa ulicy Szwedzkiej (635531P) i Witosa (535533P) w Kościelnej Wsi1 176 227
Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie1 419 719

Powiat Pleszewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz-Józefów.619 852
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja.1 010 665
 1. 11 982 158 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. W powiecie pleszewskim dofinansowano 7 inwestycji w tym zakresie, dzięki którym wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 5 km sieci wodociągowych i blisko 10 km sieci kanalizacyjnych. Dofinansowano także budowę ponad 300 przydomowych oczyszczalni ścieków:
BeneficjentNazwa operacjiPrzyznana pomoc (zł)

Gmina Czermin

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - etap III oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grab724 215
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin - etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin.1 291 539
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin3 000 000

Gmina Gizałki

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki.

1 279 252

Gmina Gołuchów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko - etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel.

1 609 202

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko

3 068 447

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. w Pleszewie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Brzezie i Kuczków.1 938 521
 1. 494 037 zł na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. W powiecie pleszewskim dofinansowano 2 inwestycje w tym zakresie.
BeneficjentNazwa operacjiPrzyznana pomoc (zł)
Gmina CzerminDoposażenie Ośrodka Kultury w Żegocinie53 149
Miasto i Gmina PleszewPrzebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie.

440 888

 1. 6 465 205 zł pozyskali beneficjenci pomocy udzielanej za pośrednictwem lokalnej grupy działania. Gminy powiatu pleszewskiego objęte są strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażaną przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”. W ramach PROW 2014-2020 LGD ogłaszała nabory wniosków na następujące zakresy wsparcia:
  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
  • rozwijanie działalności gospodarczej,
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

LEADER wspiera przedsięwzięcia małej skali, jednak o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Szereg zadań to inicjatywy o charakterze oddolnym, których koncepcja powstała w drodze społecznych konsultacji. Pomoc udzielana jest od 63,63 do nawet 100% kosztów.

Na terenie powiatu pleszewskiego wsparcia udzielono 28 podmiotom chcącym podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Wiąże się to z powstaniem nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą – od początku realizacji Programu jest ich 31. O wsparcie za pośrednictwem LGD skutecznie ubiegały się także gminy, organizacje pozarządowe czy parafie. Dofinansowano 13 przedsięwzięć:

BeneficjentNazwa operacjiPrzyznana pomoc (zł)

Gmina Chocz

Budowa parkingu przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Choczu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej63 529
Rewitalizacja Placu 1-go Maja - plac126 562
Gmina CzerminRewitalizacja parku w Czerminie - etap I211 447
Gmina DobrzycaPrzebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi144 355
Gmina GizałkiPrzebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej211 439
Gmina GołuchówPrzebudowa sali wiejskiej w Czerminku205 092
Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITASPrzebudowa sali wiejskiej w Pacanowicach300 000
Ludowy Klub Sportowy GołuchówPrzebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną295 699
Ochotnicza Straż Pożarna we WronowieRozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej we Wronowie170 022
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie WieczyńskiejUtworzenie terenu rekreacji przy sali OSP Ruda Wieczyńska70 182
Stowarzyszenie Miłośników Wsi ŻegocinBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin dz. Nr 569, ark m. 2, obręb Żegocin, gmina Czermin300 000
Wędkarski Klub Sportowy "Nowy Świat"Budowa pumptrack w Dobrzycy211 400
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w SzymanowicachRemont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach.51 096

Samorząd Województwa Wielkopolskiego docenia wkład inicjatywy LEADER w rozwój obszarów wiejskich naszego regionu i docenia zaangażowanie lokalnych grup działania w aktywizację społeczności obszaru objętego LSR. Dlatego też podjęto decyzję o rozwoju tego instrumentu, przeznaczając na nową perspektywę finansową dodatkowe 50 mln euro także ze środków programu regionalnego.

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski gorąco dziękował za duże wspracie finansowe. Starostwo Powiatowe w Pleszewie w ramach PROW realizowało: scalenia gruntów rolnych w Kwileniu i przebudowę dróg powiatowych Chocz - Józefów (620 tyś zł) i w Dobrej Nadziei (1 mln zł).

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem