Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 26-28 czerwca 2022 r.

  Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak wziął udział w wyjeździe studyjnym delegacji FAMOT Pleszew do fabryki DMG MORI w Pfronten (Niemcy).

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018/2019

stypendiummwwStarostwo Powiatowe w Pleszewie informuje, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie realizował na rok szkolny i akademicki 2018/2019 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 roku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. zameldowane są na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
  • 4,21 (uczniowie)
  • 4,01 (słuchacze i studenci)
 5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto,
 6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Wzory wniosków wraz z załącznikami oraz Regulamin są dostępne:

 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd / Departamenty / Departament Edukacji i Nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym,
 • w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3),
 • w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego).

Nabór wniosków stypendialnych:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 25 września 2018 roku.
 • słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 20 października 2018 roku. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski osób zameldowanych na stałe w powiecie pleszewskim.

Osoby zameldowane poza powiatem pleszewskim składają wnioski o przyznanie stypendium na terenie powiatu, zgodnie z miejscem zameldowania.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. W przypadku uzyskania przez wnioskujących równej liczby punktów, o kolejności na liście stypendystów decyduje kryterium dochodowe.

W powyżej sprawie informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 62 7429615.

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 – 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:

 1. w sytuacji, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym);
 2. załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.;
 3. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o wysokości w 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS) tych członków rodziny, którzy uzyskali dochody.

  

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania Stypendium

Zał.2 wniosek o stypendium – STUDENT SŁUCHACZ

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem