Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

Fundusze Unii Europejskiej - Pozyskanie środków finansowych

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Mają za zadanie wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów członkowskich UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w Unii. W skład Unii Europejskiej wchodzą regiony dobrze rozwinięte, np. południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz takie, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Zalicza się do nich takie państwa jak: Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy oraz nowe kraje członkowskie UE.
Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. W latach 2000-2006 istniały cztery Fundusze Strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE:

Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.

W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy Strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 podlega podobnym zasadom, jak Fundusze Strukturalne. Z kolei Fundusze wspierające inwestycje w zakresie rolnictwa i rybołówstwa zostały włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Fundusze unijne w Polsce w latach 2007-2013
Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony funduszy unijnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS)to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Łączną sumę środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 zaplanowano na około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro to środki pochodzące z budżetu UE.

Narodowa Strategia Spójności jest realizowana za pomocą pięciu ogólnokrajowych programów operacyjnych, szesnastu programów regionalnych oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej. Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje.

Link do strony NSS
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Baza stron internetowych instytucji i organizacji, w których można pozyskać środki na realizację zadań  inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

Środki Unii Europejskiej

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm Portal Unii Europejskiej; podany link odnosi się do podstrony, na której ogłaszane są nabory wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z różnych obszarów działalności Unii Europejskiej.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fundusze Strukturalne - na stronie można znaleźć informacje o wszystkich programach, w ramach których są dysponowane środki z Funduszy Strukturalnych, instytucjach wdrażających te programy, wzory wniosków, sprawozdań itp.

www.pois.gov.pl  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – program wspiera duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, szkolnictwa wyższego oraz zdrowia.

www.poig.gov.pl  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - interwencja w ramach PO IG obejmuje bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw (szczególnie dużych), instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

www.efs.gov.pl  Program Operacyjny Kapitał Ludzki - program koncentruje swoje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

www.polskawschodnia.gov.pl  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - w ramach programu realizowane będą projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej (Warmińsko-mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie).

www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013; program jest realizowany w ramach pięciu priorytetów: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Środowisko przyrodnicze, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe oraz Pomoc Techniczna. Z pomocy w ramach programu mogą w Województwie Wielkopolskim skorzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorcy, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe.

www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci - w ramach programu można pozyskać środki finansowe na organizację za granicą praktyk zawodowych i staży dla osób uczących się, staży dla osób pracujących i poszukujących pracy oraz na wymianę doświadczeń osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe.

www.youth.org.pl Program Młodzież w działaniu - program wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu: Urząd cyklicznie ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego m.in. w zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej, edukacji i nauki, ochrony i promocji zdrowia.

www.wup.poznan.pl  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; Urząd wdraża działania komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki związane z rozwojem wykształcenia i kompetencji w regionie, szeroko pojętym rynkiem pracy, integracją społeczną oraz regionalnymi kadrami gospodarki.

www.pfron.org.pl Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Fundusz realizuje m.in. programy: PITAGORAS 2, SPRAWNY DOJAZD, KOMPUTER DLA HOMERA 2003, UCZEŃ NA WSI. 

www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Środki z innych źródeł
www.wfosgw.poznan.pl  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Fundusz udziela dotacji i pożyczek na zadania związane m.in. z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Pełni także rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.msport.gov.pl Ministerstwa Sportu; ministerstwo dofinansowuje m.in. inwestycje z zakresu budowy boisk sportowych.

www.fwpn.pl Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; Fundacja wspiera projekty realizowane przy współudziale partnera niemieckiego z zakresu: kultury, nauki, integracji europejskiej, partnerstwa.

http://www.pnwm.org/  Polsko-Niemiecka Wymiany Młodzieży; organizacja dofinansowuje spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których biorą udział młodzi ludzie z Polski i Niemiec.

www.mkidn.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo udziela dotacji w ramach Programów Operacyjnych, do których projekty mogą zgłaszać m.in. szkoły (PO „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury” Priorytet I „Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury” oraz PO „Promocja czytelnictwa” Priorytet II „Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa”). Ponadto udzielane są stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz uczniom i studentom szkół i uczelni artystycznych.

www.nck.pl Narodowe Centrum Kultury; instytucja realizuje m.in. programy: Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży, Śpiewająca Polska, program stypendialny Młoda Polska  oraz wdraża wybrane Programy Operacyjne MKiDN

www.eurodesk.pl Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą; na stronie programu można pozyskać informacje o ogłaszanych europejskich i polskich konkursach projektów.

Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności; Fundacja  wspiera m.in. lokalne inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz szkoły publiczne na rzecz wymiany doświadczeń z partnerami z krajów byłego bloku wschodniego, przede wszystkim z Białorusi, Mołdowy, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i Ukrainy – dotyczy Programu RITA)

www.fww.org.pl Fundacja Wspomagania Wsi; Fundacja cyklicznie ogłasza konkursy grantowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia podejmowane w środowiskach wiejskich (np. POŻYTECZNE FERIE, KULTURA BLISKA, NASZA WIEŚ – NASZĄ SZANSĄ).

www.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Agencja prowadzi programy pomocowe dofinansowujące różnego rodzaju przedsięwzięcia firm i instytucji otoczenia biznesu (inwestycje, doradztwo, szkolenia, badania i rozwój), udziela również pożyczek.

www.arimr.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencja oprócz prowadzenia działań związanych z płatnościami bezpośrednimi wdraża działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach Programu rolnicy mogą pozyskać środki m.in. na modernizację gospodarstw rolnych, zalesianie gruntów rolnych oraz tworzenie i funkcjonowanie grup producenckich.

Aktualizacja: 4 października 2010 r.

 

Opracowanie:
Izabela Wasińska

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem