Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 15 czerwca 2024 r.

  Wicestarosta Pleszewski Marek Zdunek i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka uczestniczyli w Gali Jubileuszowej 105-lecia...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Projekty Europejskie

Przebudowę drogi powiatowej nr 4344P
w Dobrej Nadziei

ddobranadzieja

Powiat Pleszewski pozyskał dotację w wysokości 1.010.665 zł z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 na przebudowę drogi powiatowej nr 4344P w miejscowości Dobra Nadzieja.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi na odc. 0,935 m (od DK nr 11 w kierunku msc. Chorzew).

Inwestycja obejmuje m.in.:

 • poszerzenie jezdni do 5,0 m,
 • wykonanie i utwardzenie poboczy o szer. 0,75m,
 • ułożenie nowej nawierzchni na zjazdach,
 • odmulenie przydrożnego rowu z profilowaniem skarp,
 • remont przepustu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.216.944,29 zł

Wykonawca robót budowlanych: Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy.


***

Powiat Pleszewski realizuje
projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”

W projekcie podjęto działania mające na celu umożliwienie bezpiecznego działania urzędu - Starostwa Powiatowego w Pleszewie w sieci i zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych w urzędzie. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę stanu cyberbezpieczństwa jednostki, która wskazała na działania konieczne do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

a4 plakat cp 4

Ze środków przyznanych w ramach grantu zakupiono oprogramowanie do backup'u - Acronis Cyber protect Backup Advanted Server, urządzenia Fortigate wraz z licencją i oprogramowaniem Security w celu zabezpieczenia komputerów pracowników starostwa, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i zwiększenie przepustowości. W ramach projektu poniesiono również wydatki związane z zakupem urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (3 szt.), UPS do szaf dystrybucyjnych (7 szt.) oraz UPS do szafy w serwerowni (1 szt.).

Czas realizacji projektu: lata 2022-2023

Wysokość dofinansowania: 188.289 zł

 
 
***
 
 

 
efrr samorzad kolor plmale
 

Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. Inwestycja składa się z części budowlanej oraz wyposażenia sal w sprzęt dydaktyczny.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie kształcący się m. in. w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik informatyk oraz planowanego do uruchomienia kierunku technik energetyk, a także uczniowie CKZ i uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach związanych z obróbką mechaniczną i CNC oraz uczestnicy kursów związanych z wykonywaniem połączeń spawanych.

Wartość całkowita projektu: 4.703.439,58 zł

Kwota dofinansowania: 3.947.654,78 zł

Czas trwania realizacji projektu: 2020-2022.

Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

tablica zst powiat pleszewskimale


***

efs samorzad kolor plmale

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

Projekt „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”  obejmuje swym zasięgiem 24 gminy i miasta, wchodzące w skład Aglomeracji, w tym miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Projekt realizowany przez Powiat Kaliski (Lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska oraz samorządami z terenu AKO.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w zakresie profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby, projekt zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dla 12 000 osób. W ramach projektu zostanie zaszczepionych przeciwko WZW typu B  6885 osób w wieku 36 – 64 lat, u 2376 osób zostaną przeprowadzone badania w kierunku HCV i HBV.

Linki do strony projektu:

https://zoltakropla.pl

Projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” [RPWP.06.06.03-30-0003/18-00] jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


***

efs samorzad kolor plmale

Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim

Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie szkół zawodowych prowadzonych przez samorząd powiatu pleszewskiego (zgodnie z art. 4 pkt 28a Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, wprowadzonej na skutek wystąpienia epidemii COVID-19. W czasie trwania stanu epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym z głównych działań prewencyjnych prowadzonych przez powiat. Realizacja projektu przyczynia się w znaczący sposób do zapobiegania i łagodzenia skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

W projekcie zakupiono 48 szt. laptopów przeznaczonych na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie. Zakupiony sprzęt informatyczny udostępniono nieodpłatnie uczniom szkół zawodowych funkcjonujących w następujących placówkach oświatowych:

- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Zielona 3;

- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36;

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa 1.

Wartość projektu: 206.640 zł / Wysokość dofinansowania: 175.644 zł

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020.

Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


***

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" RZIIP AKO

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (RZIIP AKO).

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Koszty projektu: Całkowita wartość projektu: 8.283.587,84 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 8.168.678,53 zł.

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6.943.376,73 zł (85,00 % kosztów kwalifikowalnych).

Planowane zakończenie projektu: październik 2020 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) - głównie w obszarze danych przestrzennych - w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z odbiorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi JST tworzącymi AKO.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących głównych grup zadań:

 1. Utworzenie serwerowni RZIIP AKO - adaptacja wybranych pomieszczeń budynku Villa Calisia w Kaliszu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania serwerowni RZIIP AKO.
 2. Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest według ogólnej koncepcji, którą można charakteryzować jako „zaprojektuj i wykonaj”. Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca zadania zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS dla RZIIP AKO. Zakres rzeczowy zadania obejmie przede wszystkim:
  1. Zakup i montaż serwera centralnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  2. Zakup i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST biorących udział w realizacji projektu.
  3. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS.
  4. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS.
  5. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO.
  6. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS - 12 grup tematycznych (portali) - w tym ortofotomapa terenu AKO, zdjęcia ukośne i mapy akustyczne dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, ewidencja dróg i obiektów mostowych.
  7. Zakupy sprzętowe: stacje robocze komputerowe wraz z drukarkami - sprzęt przeznaczony do obsługi systemu
   - 23 zestawy (po jednym zestawie dla każdej JST uczestniczącej w projekcie).
  8. Zakup sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego do aktualizacji i sprawdzania poprawności działania systemu.

Uzupełnieniem powyższego będzie cykl szkoleń z obsługi RZIIP AKO (kierowanych w zależności od zakresu: do administratorów systemu, koordynatorów gminnych/powiatowych systemu, użytkowników systemu - pracowników urzędów uczestniczących w projekcie JST AKO).

 1. Nadzory techniczne - nadzory nad prawidłowym wykonaniem map akustycznych i ewidencji dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 2. Działania informacyjno-promocyjne.

Liderem projektu RZIIP AKO jest Miasto Kalisz, a realizowany jest on na zasadzie partnerskiej współpracy 23 Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.


***

"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych"

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary

Projektu pn. "Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kaliskim (Lider projektu), Miastem Kalisz, Gminą Blizanów i Gminę Opatówek.

 Na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów  - Kuchary Powiat Pleszewski pozyskał środki w wysokości 2.999.649,62 zł. Planowane zakończenie projektu – wrzesień 2019 r.

W ramach zadania realizowanego przez Powiat Pleszewski zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 6 008 m i szerokości 2,5 m.

Realizacja projektu w roku 2018 - Odcinek Kuchary – Kucharki (3 120 m)

Wartość robót budowlanych: 2.526.932,81 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp.K. z Jarocina.

Nadzór inwestorski: INWESTOM Tomasz Ludwiczak, ul. Deszczowa 2, 63-200 Jarocin.

28.06.2018 - podpisanie umowy z wykonawcą

16.11.2018 – planowany termin zakończenia prac budowlanych.

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem