Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 16 maja 2024 r.

  Starosta Pleszewski Maciej Wasielewskiuczestniczył w powiatowych obchodach DNIA STRAŻAKA w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie Naczelnik Wydziału...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P
na odcinku PROKOPÓW - BRONISZEWICE

Powiat Pleszewski rozpoczął przebudowę drogi powiatowej nr 4334P na odcinku 4,45 km PROKOPÓW - BRONISZEWICE.

To ważna droga relacji PLESZEW - CHOCZ, która była już częściowo modernizowana w latach poprzednich; odcinek BRONISZEWICE - CHOCZ w 2004 roku i odcinek PLESZEW - PROKOPÓW (ul. Prokopowska) w 2014 roku. Teraz zostanie poszerzony i zmodernizowany ostatni odcinek tej drogi z PROKOPOWA do BRONISZEWIC.

Zadanie jest współfinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZOWJU DRÓG. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim o wparciu inwestycji została zawarta 1 lutego 2024 roku.

Wartość całkowita zadania: 6.999.674,00 (po przetargu)

Dofinansowanie z RFRD: 4.199.804,40 zł

Zakres inwestycji:

 • modernizowany odcinek ma długość 4.450 m
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni do szer. 6,00 m
 • frezowanie nawierzchni i zbrojenie siatką
 • położenie wyrównawczej warstwy betonu asfaltowego
 • ułożenie nowej nawierzchni jezdni z asfaltu (warstwa ścieralna)
 • naprawa nawierzchni zjazdów
 • remont chodnika o dł. 479 mb
 • wykonanie 6 peronów przystankowych
 • remont przepustów
 • profilowanie rowów o łącznej dł. 7.986 m
 • oczyszczenie pasa drogowego z krzewów i pni
 • wykonanie poboczy utwardzonym kruszywem
 • nowe nasadzenia zieleni
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, nowe oznakowanie pionowe i poziomie

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, wyłonione w przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. Umowa z PBD Kalisz została zawarta 20 marca 2024 roku.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P
w miejscowości POPÓWEK

Powiat Pleszewski przystąpił do „Przebudowy drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości POPÓWEK”. Zadanie jest współfinansowane ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowaniu z RFRD została podpisana 1 lutego 2024 roku.


Wartość całkowita zadania: 726.439,03 zł (po przetargu)
Dofinansowanie z RFRD: 435.863,41 zł


Nowy odcinek drogi w Popówku będzie miała długość 995 m i szerokość 6,0 m.

Przebudowa obejmuje następujące etapy:

 1. Roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu)
 2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych
 3. Remonty cząstkowe nawierzchni przy pomocy grysów powierzchniowo utrwalonych (rakowiny na powierzchni 25%)
 4. Frezowanie nawierzchni jezdni
 5. Skropienie emulsją asfaltową i ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W (średnia grubość warstwy 5 cm)
 6. Skropienie emulsją asfaltową i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S (średnia grubość warstwy 4 cm)
 7. Ścinka nadmiaru gruntu na poboczach
 8. Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem
 9. Nowe oznakowanie pionowe

Przetarg na wykonanie robót wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Umowa z firmą została podpisana 20 marca 2024 roku.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P
w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników ruchu w miejscowości Kowalew

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew” jest w 80% dofinansowana z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG’ 2023 dla Wielkopolski - z programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (dotyczy budowy chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, dróg i przejazdów dla rowerów).

Budowę za cenę 1.217.115,54 zrealizowała firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Tomasz Lewandowski, ul. Pokoju 3, Kowalew, która wygrała przetarg.

Dofinansowanie z RFRD: 972.400,97 zł

Projekt obejmował wykonanie nowej drogi dla pieszych o dł. 1 km. Droga ma szerokość 2 m. Układana była z kostki betonowej na podsypce z tłucznia i cementu. Prowadzone zostały prace ziemne, roboty rozbiórkowe starej infrastruktury, korytowanie, budowa ławy pod nowe obrzeża i krawężniki, profilowanie skarp itd.. Do tego doszła budowa wjazdów do posesji i zjazdów na pola oraz kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi).

Inwestycja obejmowała nie tylko budowę chodnika, ale także remont części pasa drogowego (ze względu na jego spękanie), w tym; frezowanie nawierzchni (czyszczenie mechaniczne), wzmocnienie podbudowy siatką i emulsją, ułożenie nowej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu gr. 4 cm na szer. 1 m i na całej długości 1 km.

Ważnym elementem inwestycji było nowe przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą na tzw. osiedle Krawczykowo. Przejście zostało wyposażone w rampy krawężnikowe, fakturowe oznaczenia nawierzchni oraz oświetlenie (zasilane z lamp solarnych i wiatraka), aktywne znaki informacyjne D-6 „Przejście dla pieszych” i pulsacyjne światełka zatopione w jezdni. Powstanie dojście do pobliskiej zatoki autobusowej, nowy peron przystankowy i barierki ochronne.


Remont drogi powiatowej nr 4325P
na odcinku Marszew - Broniszewice (Marianin)


Powiat Pleszewski przeprowadził „Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice”.

w

Zadanie było dofinansowane ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowaniu z RFRD została podpisana w dniu 25 września 2023 roku.

Wartość całkowita zadania: 3.646.833,61 zł
Dofinansowanie z RFRD: 1.823.416,80 zł

Droga została wyremontowana na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Marszew - Prokopów w miejscowości MARSZEW, dalej przez tzw. MARIANIN do połączenia z wyremontowaną w 2021 r. nawierzchnią drogi w miejscowości BRONISZEWICE.

Zadanie obejmowało:

1) wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 3,628 km i szerokości 5,0 m,
2) wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach na drogi leśne i polne
3) dostosowanie istniejących zjazdów do posesji do nowej nawierzchni jezdni
4) remont rowów i przepustów pod drogą,
5) utwardzenie poboczy kruszywem gr. 15 cm na szerokości 0,75 m,
6) wycinka krzewów, karczowanie pni po wcześniej wyciętych drzewach,
7) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i odblaskowych pasów na drzewach.

Przetarg na wykonawcę robót drogowych wygrała Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elzbieta, Jacek Majdeccy z Lisewa. Umowa z przedsiębiorstwem została podpisana 29 września 2023 roku.

Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania drogi do użytkowania został podpisany 15 kwietnia 2024 roku.

 


Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P
(ul. Kolejowa) w m. Gizałki

W dniu 16 maja 2023 roku Wojewoda Wielkopolski podpisał z Powiatem Pleszewskim umowę o dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji po przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyniosła 982.713,46 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 468 315,24 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12.05.2023 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Lewandowski Tomasz z Kowalewa.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę  drogi nr 3090P na odcinku  o długości 437 mb   (stanowiącym  łącznik dróg wojewódzkich nr 443 i nr 442) w tym  między innymi: poszerzenie jezdni do 6m, nowa nawierzchnię na całej długości, nowe chodniki o łącznej długości 363 mb, remont kanalizacji deszczowej, wykonanie 3 szt. przejść dla pieszych, wykonanie zatoki autobusowej, odtworzenie rowów.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 26.09.2023 roku.
Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P
Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I

Droga powiatowa nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca w ramach I etapu przebudowy została wyremontowana na odcinku 940 mb. Wykonawcą robót była firma PBH Marzyński z Jarocina.

Koszt całkowity inwestycji to 3.138.039,12 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do tego zadania wyniosło 2.510.431,29 zł.                                                                                  

Zakres wykonanych robót drogowych:

 • poszerzenie jezdni do 6m na całym odcinku, przekrój 1x2, pochylenie poprzeczne jednostronne i daszkowe 2%, szerokość pasa ruchu 3,0 m, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu (podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20cm i betonu asfaltowego gr. 5cm),
 • wyrównanie istniejącej podbudowy na całej długości i szerokości jezdni z betonu asfaltowego gr. min. 3 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
 • nowa ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem zieleni (za drzewami) po lewej stronie drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Wybudowanie do skrzyżowania z ul. Klonów, o szerokości 2 m i długości ogółem 901 mb z betonu asfltowego na podbudowie z kruszywa łamanego,
 • chodnik o długości 265 mb po prawej stronie o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz chodnik po lewej stronie o długości 14 mb o szerokości 2,0 m przy krawędzi jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm,
 • pod chodnikiem po prawej stronie wybudowano kanał deszczowy, połączony z kanałem przy drodze gminnej,
 • remont istniejących dwóch przepustów pod drogą o przekroju fi 800 wraz z wykonaniem nowych przyczółków i urządzeń zabezpieczających,
 • remont i wymiana istniejących przepustów pod zjazdami wraz z obrukowaniem wylotów,
 • wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o gr. 10cm,
 • utwardzenie istniejących zjazdów do posesji i pól z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, ze skosami 1:1 oraz betonu asfaltowego,
 • po lewej stronie drogi na długości ścieżki rowerowej wykonanie drenażu francuskiego, a po prawej stronie odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,
 • wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,
 • nowe oznakowanie poziome,
 • nowe przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym z podłączeniem do zestawów solarnych lamp na słupkach z rur stalowych wraz z oświetleniem przejścia zasilanego solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem po obu stronach przejścia,
 • wykarczowanie pni po wyciętych wcześniej drzewach oraz obcięcie przy nich odrostów,
 • montaż barierek ochronnych stalowych,
 • nowe nasadzenia tytułem rekompensaty za wcześniej wycięte drzewa.

I etap przebudowy drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca został zakończony w X.2022 r. 


28 listopada 2022 roku w Dobrzycy oficjalnie oddano do użytku dwie przebudowane w tym roku drogi: odcinek 1 km ulicy Koźmińskiej (droga powiatowa 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca), dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ulicę Klonów (droga gminna 628575P), wyremontowaną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W ceremonii otwarcia uczestniczyli samorządowcy gminy i powiatu oraz parlamantarzyści. 

zdjeciedobrzje

 wstegad

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali; Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak, poseł Jan Mosiński, posłanka Katarzyna Sójka, asystentka europosłanki Andżeliki Możdżanowskiej - Anna Lis, pełnomocnik posła Jana Dziedziczaka - Wincenty Nowak, Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak, Z-ca Burmistrza Dobrzycy Ewa Wasielewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Witalis Półrolniczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie Halina Meller oraz sołtys Dobrzycy Halina Olejniczak.

 

 


Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej nr 5288P w miejscowości SOWINABudowa interaktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w miejscowości SOWINA (gm. Pleszew).

Nowoczesne urządzenia mają zapewnić większe bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Na system składają się:

● radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym,
● linie akustyczno-wibracyjne na dojazdach,
● antypoślizgowa biało-czerwona „zebra” z grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej,
● punkty odblaskowe,
● trzy rzędy płyt chodnikowych z wypustkami ostrzegawczymi dla osób niewidomych,
● znaki drogowe D-6 z tłem fluororescencyjnym,
● oświetlenie - lampa solarna na słupie z panelem fotowoltaicznym.

Koszt budowy przejścia w Sowinie wynosi 101.935,98 zł, w tym 81.548,78 zł (tj. 80%) pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 


Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w Lenartowicach

III etap przebudowy drogi powiatowej nr 4338P relacji Pleszew - Grodzisko obejmuje odcinek o długości 941 mb, zlokalizowany bezpośrednio we wsi Lenartowice (gm. Pleszew, pow. pleszewski) na obszarze wiejskim zabudowanym. Modernizowany odcinek biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340P relacji Lenartowice - Tursko, a kończy się w Lenartowicach w miejscu znaku „Koniec obszaru zabudowanego”.

Droga ma wprawdzie klasę L, ale zaliczana jest do bardzo ważnych dróg w układzie drogowym Powiatu Pleszewskiego.

Obecnie stan techniczny odcinka jest bardzo zły. Jezdnia ma różną szer. od 5,0 do 5,5 m. Nawierzchnia posiada liczne wyboje, ubytki, spękania (miejscami przebija stary bruk). Do rozbiórki przeznaczony jest stary chodnik z płytek betonowych 30x30 cm (ok. 150 mb), wykonany przez mieszkańców przed 1999 rokiem. Krawężnik betonowy jest wykruszony i połamany. Brak kanalizacji deszczowej (tj. prawidłowego odwodnienia), co powoduje po opadach deszczu powstawanie licznych zastoisk wody. Przydrożne rowy są zarośnięte i zamulone. Brak jest bezpiecznych chodników (piesi poruszają się po gruntowym poboczu). Zbyt wąska jezdnia i zaniżone pobocza powodują obłamywanie i wykruszanie krawędzi jezdni podczas mijania samochodów, zwłaszcza pojazdów ciężarowych. Nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, ani przystanków autobusowych. Przepust pod drogą jest zarwany i niedrożny. Zjazdy do posesji i pól wymagają utwardzenia. Poprawy wymaga też geometria i widoczność na skrzyżowaniach z odchodzącymi drogami. Zniszczona nawierzchnia i słaba infrastruktura (m.in. brak chodników i urządzeń bezpieczeństwa) sprawiają, że droga kwalifikuje się do pilnej modernizacji. Jej obecny stan uniemożliwia zapewnienie dobrej ochrony uczestnikom ruchu drogowego.

Po przebudowie droga będzie spełniała standardy techniczne, odpowiadające kategorii drogi powiatowej.

Zadanie podzielono na 3 odcinki, które będą poszerzane:

- nr 1 (od km 1+980 do km 2+031 o dł. 0,051 km) do szer. jezdni 6,00 m (przekrój uliczny);

- nr 2 (od km 2+031 do km 2+202 o dł. 0,171 km) do szer. jezdni 5,5 m (przekrój uliczny);

- nr 3 (od km 2+202 do km 2+921 o dł. 0,719 km) do szer. jezdni 6,00 m (przekrój drogowy).

Zaplanowane roboty w ramach inwestycji:

 • wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach (podbudowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm),
 • wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego gr. min. 3 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego na całej długości i szerokości,
 • wykonanie chodników: na odcinku nr 3 o szerokości 2 m (bezpośrednio przy krawędzi jezdni po lewej i prawej stronie) o łącznej długości 690 mb - z kostki betonowej gr. 8 cm. Na odcinkach nr 1 i 2 zaplanowano chodnik o zmiennej szerokości (mniejszej niż 2 m) z uwagi na przyległe budynki. Jako obramowanie jezdni w miejscu występowania chodnika zaplanowano krawężniki betonowe 15x30 cm typu ulicznego,
 • w miejscach spadków podłużnych mniejszych niż 0,5% przy krawężnikach zaplanowano ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm obniżony o 1 cm poniżej krawędzi jezdni,
 • montaż obrzeży betonowych 8x30 cm jako obramowanie zjazdów i chodnika,
 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi umieszczonymi przy krawędzi jezdni (zapewniającej właściwe odwodnienie),
 • pobocza utwardzone kruszywem o gr. 10 cm (w miejscach gdzie brak jest chodników),
 • przebudowa skrzyżowań z drogą powiatową i drogą gminną, polegającą na poprawie geometrii (promienie skrętu i widoczności), umożliwiająca swobodny skręt zwłaszcza pojazdom ciężarowym,
 • remont istniejącego przepustu pod drogą, polegający na wymianie rur betonowych o śr. 80 cm na części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, zakończonych brukowaniem z kamieni polnych,
 • utwardzenie istniejących zjazdów do posesji i pół z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z remontem przepustów pod zjazdami (wymianą zarwanych rur) i wybrukowaniem wylotów,
 • odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp,
 • wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego (w celu poprawy organizacji ruchu i czytelności zasad ruchu drogowego),
 • nowe oznakowanie poziome,
 • wykonanie 3 nowych przejść dla pieszych (w tym jedno podświetlone z zestawem solarnym i dwa z oznakowaniem aktywnym), zapewniających widoczność zarówno pieszym jak i kierowcom (istniejące oświetlenie drogowe jest niewystarczające zwłaszcza w porze nocnej, a także w okresie zimowym),
 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości na wlocie do Lenartowic od strony Grodziska (co ma się przyczynić się do nawyku ostrożniejszej jazdy przez kierowców),
 • wycinka krzaków w cele poprawy widoczności,
 • utwardzenie poboczy,
 • wykonanie 3 szt. utwardzonych peronów przystankowych dla autobusów,
 • humusowanie i obsianie rowów trawą.

Przebudowa tego odcinka drogi w Lenartowicach spowoduje, że powstanie wysokiej jakości technicznej, pozbawiony utrudnień i ograniczeń, jednorodny ciąg drogowy (spójny z wcześniejszymi etapami), a nowa infrastruktura towarzysząca znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkim jej użytkownikom, zwłaszcza niechronionym pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom chodzącym do miejscowej szkoły, co zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków drogowych z ich udziałem.

Inwestycja kosztowała 2.088.581,01 zł, w tym 1.221.362 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Jarocin.

Inwestycja rozpoczęła się 19 lipca 2021 r.

Na ukończeniu jest III etap przebudowy drogi powiatowej 4338P w LENARTOWICACH - to odcinek 0,941 km przez centrum miejscowości w stronę Grodziska. Inwestycja rozpoczęła się w 2021. Pozostało tylko ułożenie ostatniej warstwy asfaltu tzw. warstwy ścieralnej gr. 4 cm.

Na wlocie od strony Grodziska będzie radarowy wyświetlacza prędkości. Powstaną też 3 nowe przejścia dla pieszych; jedno podświetlane z zestawu solarnego, a dwa z oznakowaniem aktywnym.

Termin jej zakończenia przypada - kwiecień 2022 r.

 

Zbliżamy się do końca przebudowy drogi powiatowej 4338P w LENARTOWICACH (III etap / 941 m). Drogowcy ułożyli ostatnią warstwę asfaltu. Jeszcze tylko prace wykończeniowe i porządkowe.
Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w Koźmińcu

Powiat Pleszewski zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 5149P relacji Koźminiec - Wyki na odcinku o długości 996 mb w miejscowości Koźminiec w gminie Dobrzyca. Początek przebudowanego odcinka znajduje się w Koźmińcu przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4173P (o przebiegu Wilcza - Strzyżew - Koźminiec - Koryta), a koniec na granicy powiatu pleszewskiego z powiatem krotoszyńskim (w kierunku na Wyki).

Dotychczasowy stan drogi był niezadawalający. Droga była wąska, miała niespełna 4,90 - 5,00 m. szerokości, a odcinkowo przewężenie wynosiło nawet 4,40 m. Nawierzchnia jezdni posiadała liczne wyboje, ubytki i spękania. Zaniżenia pobocza powodowały wykruszanie asfaltu. Stwierdzono złe spadki poprzeczne i podłużne. Przy opadach deszczu wadliwie działające odwodnienie powodowało powstawanie zastoin wody. Brak było chodników, krawężników i wyznaczonych przejść dla pieszych.

Inwestycja polegała na podniesieniu standardów technicznych drogi do parametrów właściwych dla kategorii drogi powiatowej. Wykonano następujący zakres robót: - poszerzenie jezdni do 6 m na całym odcinku, - wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, - wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym gr. 3 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z asfaltu, - ułożenie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 1.114 mb (po lewej stronie - 987 mb, po prawej stronie - 127 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji (z zaniżeniami na wjazdach), - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wzdłuż chodnika po lewej stronie w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych (z kratkami deszczowymi krawężnikowymi i przykanalikami), - utwardzenie pobocza na szer. 1 m kruszywem o gr. 10 cm, - remont dwóch przepustów o śr. 600 mm pod drogą, - założenie kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach do posesji i pól, - oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, - odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych, - humusowanie i obsianie rowów trawą, - wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego (w celu poprawy organizacji ruchu i czytelności zasad ruchu drogowego), - wymalowanie nowego oznakowania poziomego, - wykonanie 2 przejść dla pieszych (jedno podświetlone - lampa hybrydowa, drugie z oświetleniem aktywnym), - wycinka krzewów na poszerzenie drogi i budowę chodników, - remont oświetlenia ulicznego (przestawienie lamp).

Dzięki tej inwestycji powstała droga o wyższych parametrach użytkowych, nowoczesnych rozwiązaniach projektowych i technicznych, pozbawiona utrudnień i ograniczeń, jednorodna na całej długości i jednorodna z krzyżującą się drogą powiatową nr 4173P (przebudowaną wcześniej - w dwóch etapach - w ramach PRGiPID). Nowa droga znacznie usprawniła komunikację i poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza użytkowników niechronionych.

Inwestycja została zakończona zgodnie z planem - 31.V.2021 roku.

Wykonawcą robót było konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa „Wiktor” z Latowic i Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Szablewski Sp. j. z Nowych Skalmierzyc.

 


Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w Czerminie

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 4311P relacji Strzydzew - Broniszewice w miejscowości Czermin na odcinku o długości 994 m. Odcinek ciągnie się od skrzyżowania w Czerminie z drogą powiatową nr 4308P Pleszew - Grab (zmodernizowaną w ramach WRPO w latach 2010-2011) w kierunku wsi Strzydzew.

Dzięki tej inwestycji stan techniczny drogi zostanie podniesiony do standardu drogi powiatowej. Zadanie obejmuje: poszerzenie jezdni do 5,5 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym grubości min. 4 cm, ułożenie geosiatki wzmacniającej nawierzchnię jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltowej, wykonanie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 566 mb (po prawej stronie - 536 mb, po lewej stronie - 30 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji z zaniżeniami krawężnika na wjazdach, poza chodnikami utwardzenie pobocza na szer. 1 m warstwą kruszywa o gr. 8 cm, wykonanie zjazdów do posesji i pól z kostki betonowej, oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, poprawa geometrii i zmiana promienia skrętu trzech skrzyżowań (1 z drogą powiatową nr 4308P oraz 2 z drogami gminnymi - drogą dojazdową do cmentarza oraz drogą w Mamotach), odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, obsianie rowów trawą, remont kanalizacji deszczowej, nowe oznakowanie poziomie na jezdni i pionowe (znaki drogowe), 2 nowe przejścia dla pieszych (w tym 1 z oznakowaniem aktywnym), wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, nowe nasadzenia drzew tytułem rekompensaty za wycięte drzewa.

Przebudowa drogi 4311P przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków komunikacyjnych w płn. części powiatu na terenie gminy Czermin.

Wykonawcą robót jest PHU Roboty Drogowe Tomasz Lewandowski z Kowalewa. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu tego roku.


Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P
na odcinku Krzywosądów - Kucharki

 

Przedmiotem projektu jest II etap przebudowy drogi powiatowej nr 4348P relacji Krzywosądów - Kuchary na odcinku Krzywosądów - Kucharki o długości 7,63 km. Droga w całości przebiega przez gm. Gołuchów w Powiecie Pleszewskim. Początek przebudowywanego odcinka to skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 w miejscowości Krzywosądów, a koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4347P w miejscowości Kucharki. Odcinek drogi z Kucharek do Kuchar (do drogi krajowej nr 12) został zmodernizowany przez Powiat Pleszewski w 2017 roku. Pozostały odcinek drogi Krzywosądów - Kucharki był w nienajlepszym stanie. W latach 2018-2019 wzdłuż drogi 4348P w ramach WRPO został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja polega na dostosowaniu drogi do parametrów drogi powiatowej. Przebudowa obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym grubości min. 4 cm, ułożenie geosiatki wzmacniającej nawierzchnię jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltowej, wykonanie ostatniego fragmentu ścieżki rowerowej o szer. 2,6 m i długości ogółem 1.197 mb z kostki betonowej, ułożenie brakujących chodników o szer. 2 m i łącznej długości 1.143 mb, budowa ścianki oporowej, remont mostu w Kucharkach na rzece Ciemna, remont przepustów pod drogą, remont kanalizacji deszczowej, utwardzenie pobocza na szer. 1 m warstwą 15 cm kruszywa, przebudowa (poprawa geometrii) 4 skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (m.in. drogami powiatowymi 4345P, 5295P i 4330P), utwardzenie zjazdów do posesji i pól kostką betonową i asfaltem, wykonanie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, wymiana oznakowania poziomego (w celu poprawy organizacji ruchu drogowego), montaż radaru informującego o prędkości jadących pojazdów, nowe znaki pionowe, 8 nowych przejść dla pieszych (w tym 1 tzw. przejście wyniesione, 6 z oznakowaniem aktywnym), bariery drogowe sprężyste na przepustach, bariery rurowe wzdłuż chodników, 2 zatoki autobusowe + 5 peronów przystanków autobusowych, wycinka krzewów i karczowanie drzew na poszerzenie jezdni, w zamian za to nowe nasadzenia.

Podniesienie parametrów użytkowych drogi i wprowadzenie bezkolizyjnych rozwiązań spowoduje, że powstanie bezpieczny, wysokiej jakości technicznej, jednorodny na całej długości, pozbawiony utrudnień i ograniczeń ciąg drogowy, a uzupełniająca infrastruktura towarzysząca zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu; zmotoryzowanym, rowerzystom i pieszym.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Planowane zakończenie - 10 września 2020 rok.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem